Startsida

Det här är vi

Kontakta oss

Maskinpark

In English

ISO 9001

ISO 14001

FINVERKO AB

Det är resultaten som räknas!

Miljöpolicy

Telefon: +46 42 161100

Fax:       +46 42 161101

E-post:   mail@finverko.se

 

Finverko AB:s ska i vårt arbete verka för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav och bindande krav uppfylls.

Men målet är att vara betydligt bättre.

 

Vid val av material och produktionsteknik beaktar vi miljöaspekter.

 

Vi strävar efter en effektiv användning av material och energi i vår produktion.

 

Vi källsorterar avfall.

 

För våra godstransporter anlitar vi speditionsföretag som möjliggör samlastning av gods.

 

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

 

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

 

Helsingborg 230102

Kontakta oss: